ทางรถ  (快EK) ตามน้ำหนัก ตามขนาด
0-99 กิโล 100 กิโลขึ้นไป  ต่ำกว่า 1 คิว 1 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 30 25 - -
  เสื้อผ้า 35 30 7,300 6,300
  สินค้าทั่วไป  60
50 7,300 6,300
  สินค้าเฉพาะทาง
80 60 8,300 7,300
    อัตราค่านำเข้า"บริการนำเข้าอย่างเดียว"เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ทางเรือ (慢M) ตามน้ำหนัก ตามขนาด
0-99 กิโล 100 กิโลขึ้นไป  ต่ำกว่า 1 คิว 1 คิวขึ้นไป
  สินค้าหนัก 25  20  - -
  เสื้อผ้า 30 25 5,300 4,300
  สินค้าทั่วไป  50
40 5,300  4,300 
  สินค้าเฉพาะทาง
60  50 6,300  5,300 
     อัตราค่านำเข้า"บริการนำเข้าอย่างเดียว"เพิ่มเติม คลิกที่นี่


อัตรานี้มีผลกับสินค้าที่ถึงไทยตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นค้นไป


 

 

 

 

     

Visitors: 1,163,119