เงื่อนไขการใช้บริการนำเข้าอย่างเดียว

 

1. บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นโกดังรับสินค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบทุกขั้นตอนสินค้าจะส่งมาถึงโกดังจีนของเราด้วยตนเอง และบริษัทฯ ไม่มีบริการไปรับสินค้าให้ ผู้ขายต้องส่งสินค้ามายังโกดังจีนของเรา
 
2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนเปิดใช้บริการเพื่อรับรหัสลูกค้าและที่อยู่โกดังจีนก่อน เนื่องจากเรางดแจ้งที่อยู่โกดังจีนไว้อย่างเปิดเผย เพื่อแก้ปัญหาการส่งของเข้าโกดังโดยบุคคลอื่น
 
3. รหัสลูกค้า เป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า ลูกค้าโปรดแจ้งรหัสลูกค้าที่ถูกต้องแก่ผู้ขาย/ผู้ส่ง ให้เขียนรหัสไว้ในตำแหน่งที่ชัดเจนบนหีบห่อสินค้าทุกชิ้น หากไม่พบรหัสลูกค้าเราจะไม่ทราบเจ้าของและพนักงานโกดังจีนอาจปฏิเสธการรับสินค้านั้น
 
4. บริษัทฯ จำเป็นต้องให้พนักงานโกดังจีนตรวจสอบประเภทสินค้าเบื้องต้น โดยการเปิดหีบห่อสินค้าก่อนนำส่งขึ้นตู้ เพื่อสำแดงประเภทสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ขาออก-ขาเข้า ลูกค้าที่ไม่สะดวกให้เปิดหีบห่อโปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการ
 
5. บริษัทฯ ขอให้ลูกค้าพิจารณาการนำเข้าสินค้า มอก. อย. ลิขสิทธิ์ และสินค้าพิเศษ เนื่องจากสินค้าเหล่านี้อาจต้องใช้เวลานำเข้านานกว่าปกติ โปรดงดนำเข้าหากมีเงื่อนไขเรื่องเวลาบังคับ (สินค้าเหล่านี้อาจต้องส่งขึ้นตู้พิเศษโดยตัวแทนนำเข้าโดยตรงเท่านั้น) 
 
6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับร้านค้าหรือผู้ขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ขาย และไม่สามารถรับผิดชอบหรือชดใช้กรณีผู้ขายไม่ส่งสินค้า ส่งไม่ครบ ส่งของผิด ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ บรรจุหีบห่อที่ไม่แข็งแรง สินค้าสูญหายก่อนถึงโกดังจีนหรือบริษัทขนส่งในจีนส่งสินค้าผิดที่ ซึ่งหากลูกค้าพบปัญหาดังกล่าว ทางลูกค้าจะต้องมีการตกลงกับทางผู้ขายด้วยตนเอง โดยทางบริษัทฯ อาจสามารถช่วยประสานไปทางร้านค้าเพื่อการเจรจาเท่านั้น แต่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญเสียได้ทุกกรณี
 

7. บริษัทฯ รับประกันหากสินค้าสูญหาย/ไม่ได้รับสินค้า ระหว่างการขนส่งจากจีน-ไทย เฉพาะกรณีมีหลักฐานว่าพนักงานโกดังจีนของเราเป็นผู้รับสินค้านั้นไว้จริง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
- กรณีไม่ได้ทำประกัน : บริษัทฯ รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าจริงของสินค้าแต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่านำเข้าสินค้านั้น
- กรณีทำประกัน : : บริษัทฯ รับผิดชอบคืนเงินตามมูลค่าทุนประกันเต็ม 100% 
วิธีการทำประกันสินค้าสูญหาย  

- ลูกค้าต้องแจ้งขอทำประกันก่อนที่สินค้าจะถึงโกดังจีนของเรา

- ลูกค้าแจ้งรหัสลูกค้า พร้อมระบุข้อมูลของสินค้าที่ต้องการทำประกัน (Tracking No. / สินค้าคืออะไร / จำนวน) , ระบุทุนประกันที่ต้องการทางอีเมล์ (อัตราค่าประกันประมาณ 10-30% ของทุนประกัน) ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและสถานการณ์การนำเข้าขณะนั้น

 
8. บริษัทฯ ไม่มีรับประกันสินค้าเสียหายทุกกรณี ระหว่างการขนส่งจากจีน-ไทย เนื่องจากการขนส่งลักษณะนี้จำเป็นต้องรวมสินค้าหลายชนิดไว้ในตู้สินค้าเดียวกันและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ้อนทับ/การกระแทกรวมถึงอาจต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายครั้ง บริษัทจึงขอ “งดรับ” สินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหักและสินค้าที่ง่ายต่อการเสียหายทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอก กรณีลูกค้ายังคงนำเข้าจะถือว่าลูกค้าได้รับทราบเงื่อนไขข้อนี้แล้ว 
   - ตลอดระยะทางหลังจากปิดตู้สินค้าส่งออกจากจีนจนก่อนเข้าเขตไทย ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ของเราประจำมากับตู้สินค้า ดังนั้นเราไม่สามารถควบคุมดูแลสินค้าให้ได้ด้วยตนเอง 
   - ลูกค้าควรกำชับให้ผู้ส่งสินค้ามีการป้องกันสินค้าจากความเสียหายที่อาจขึ้นได้ให้มากที่สุด หรือแจ้งให้เราตีลังไม้ให้กับสินค้าก่อนปิดตู้ส่งออกจากจีน เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายในระดับหนึ่ง ซึ่งมีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายตามที่ได้แจ้งไว้ในข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
9. การรับประกันสินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งภายในประเทศไทยทุกกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการจัดส่ง/บริษัทขนส่งหรือตามรูปแบบการจัดส่งที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
 
10. บริษัทฯ มีนโนบายไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าพิเศษที่มีการควบคุมการนำเข้าทุกชนิด ดังนั้นหากลูกค้านำเข้าโดยมิแจ้งหรือจงใจแจ้งประเภทสินค้าเป็นเท็จ บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ใดๆ หากเกิดปัญหากับสินค้านั้นทุกกรณี
 
11. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนนำเข้าสินค้า เราไม่ได้เป็นเจ้าของระบบขนส่ง (รถ, เรือ) รวมทั้งในขั้นตอนการนำเข้าระหว่างประเทศยังมีผลจากปัจจัยอื่น เช่น นโยบายรัฐบาลทั้งสองฝ่าย สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของบริษัทเดินเรือ/รถ ปัญหาการเมือง เป็นต้น ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไม่มีการรับประกันในเรื่องระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าได้แน่นอน 100% อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในส่วนหน้าที่และการดำเนินการในทุกขั้นตอนของพนักงานจีน-ไทยที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเต็มความสามารถ
 
12. กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าหรือไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สินค้าถึงโกดังไทย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่าย จ่าย แจก หรือขายทอดตลาด โดยมิต้องชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น 
 
13. เมื่อมีการใช้บริการ บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทุกข้อแล้วในทุกกรณี
 
 

 

 

 

Visitors: 1,170,360